Hopp til hovedinnhold

Oppdragsbetingelser

1. Innledning
Disse alminnelige oppdragsbetingelser (heretter “Oppdragsbetingelsene”) gjelder for alle oppdrag Advokatfirmaet Forsberg DA (heretter “Advokatfirmaet Forsberg”, “vi” eller “oss”) påtar seg for oppdragsgiver (heretter “Klienten”).

Oppdragsbetingelsene gjøres tilgjengelige for Klienten av oss, normalt ved første oppdrag. Oppdragsbetingelsene anses vedtatt av Klienten med mindre Klienten så snart som mulig etter at de er gjort tilgjengelige for ham tilkjennegir skriftlig overfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres. Med mindre annet er avtalt, vil Oppdragsbetingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for Klienten.

Hvert oppdrag vil bli utført av eller ledet av en ansvarlig advokat som har bevilling til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger som arbeider i Advokatfirmaet Forsberg, er medlemmer i Advokatforeningen.

Vi forbeholder oss rett til å kreve forskudd ved etablering av et oppdrag og ellers underveis i oppdraget.

2. Aksept av oppdrag – oppdragsbekreftelse – ansvarlig advokat
Advokatfirmaet Forsberg vil sende særskilt oppdragsbekreftelse til Klienten (vanligvis pr. e-post) for første oppdrag for en klient uten unødig opphold etter at vi har påtatt oss oppdraget. Ved gjentatte oppdrag for samme klient kan vi unnlate å sende særskilt oppdragsbekreftelse for nye oppdrag dersom det fremgår av e-postkorrespondanse eller annen kommunikasjon at Klienten har gitt oppdraget.

Når henvendelsen om et oppdrag skjer på vegne av et selskap eller annen juridisk person, innestår den som tar kontakt for at han har fullmakt til å gi et oppdrag på vegne av selskapet eller den juridiske personen. Advokatfirmaet Forsberg vil deretter forholde seg til den personen som har gitt oppdraget, med mindre vi får annen beskjed eller det er nødvendig eller hensiktsmessig ut fra oppdragets karakter å forholde seg til én eller flere andre i organisasjonen.

Ansvarlig advokat for oppdraget er den advokat som er utpekt som ansvarlig advokat i særskilt oppdragsbekreftelse eller i brev, e-postkorrespondanse eller annen kommunikasjon med Advokatfirmaet Forsberg. Med mindre annet er avtalt, kan ansvarlig advokat benytte bistand fra firmaets øvrige ansatte til utførelse av oppdraget.

Før vi påtar oss et oppdrag eller ved nye parters inntreden i saken, vil vi søke å avklare om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at vi ikke bør påta oss oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Dersom hensynet til Klienten tilsier det og Advokatfirmaet Forsberg finner det ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Vi kan i så tilfelle senere frasi oss oppdraget mot avregning av påløpne honorarer og omkostninger inntil da. Det samme gjelder dersom Advokatfirmaet Forsberg eller Klienten etter at et oppdrag er akseptert blir oppmerksom på slike forhold som gjør at Advokatfirmaet Forsberg ikke bør påta seg oppdraget.

I henhold til hvitvaskingsloven er vi pålagt å foreta en identifikasjonskontroll av nye klienter. Ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling m.v., er vi pålagt å underrette Økokrim.

Ved motstrid mellom Oppdragsbetingelsene og bestemmelser som fremgår av særskilt oppdragsbekreftelse, går bestemmelsene i den særskilte oppdragsbekreftelsen foran.

3. Registrering, behandling og oppbevaring av informasjon
Advokater og deres hjelpere har taushetsplikt etter straffeloven og domstolsloven om betrodde hemmeligheter og om det de ellers i forbindelse med rettshjelpsvirksomheten får vite om noens personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold. Dersom det er nødvendig for utførelse av oppdraget, kan ansvarlig advokat eller den medarbeider forøvrig som mottar opplysningen, dele den med andre medarbeidere i firmaet.

I forbindelse med registrering og utførelse av oppdraget vil Advokatfirmaet Forsberg i nødvendig utstrekning behandle personopplysninger, herunder også sensitive personopplysninger, i samsvar med personopplysningsloven. Ved etablering av oppdraget (og eventuelle senere oppdrag) samtykker Klienten i at Advokatfirmaet Forsberg behandler personopplysninger som er nødvendige for å utføre oppdraget. Klienten har rett til innsyn i opplysningene og kan kreve retting av mangelfulle opplysninger.

Elektronisk datakommunikasjon (e-post, telefaks, m.v.) lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad det er nødvendig for sikker kommunikasjon, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Med mindre annet er avtalt eller det fremgår av oppdragsbekreftelsen, aksepterer Klienten at usikret e-post kan brukes i alminnelig korrespondanse.

Etter avslutning av oppdraget vil vi arkivere sakens dokumenter i minst fem år, men normalt i 10 år. Kopier kan utleveres mot rimelig vederlag. Med mindre annet er avtalt, vil dokumentene bli destruert ved utløpet av arkiveringstiden.

4. Utførelse av oppdraget
Advokatfirmaet Forsberg vil fremme Klientens interesser ved å utføre oppdraget på en faglig forsvarlig måte, innenfor de rammer som følger av Oppdragsbetingelsene, Klientens instrukser, Regler for god advokatskikk og advokatlovgivningen forøvrig. Advokatfirmaet Forsberg og/eller ansvarlig advokat for oppdraget innestår ikke for at utførelsen av oppdraget medfører det resultat som Klienten forventer eller ønsker seg.

For best mulig å kunne fremme Klientens interesser er vi avhengig av at Klienten så snart som mulig etter at oppdraget er gitt, gir oss best mulig informasjon om hva oppdraget består i og om sakens faktum.

Vi vil avklare med Klienten før vi tar ut stevning eller foretar andre rettergangsskritt. Det samme gjelder før vi eventuelt benytter bistand fra sakkyndige eller andre tredjemenn. Dersom det blir besluttet å benytte bistand fra tredjepart, aksepterer Klienten at Advokatfirmaet Forsbergs medarbeidere fritas fra taushetsplikten i nødvendig utstrekning overfor slikte tredjeparter.

Advokatfirmaet Forsberg vil følge de instrukser Klienten gir for utførelse av oppdraget. Dersom Klientens instrukser kan medføre at Advokatfirmaet Forsberg eller dets advokater vil opptre i strid med regler for god advokatskikk eller dersom Klienten ikke ønsker å følge de råd ansvarlig advokat gir om utførelse av oppdraget, kan vi frasi oss oppdraget mot avregning av påløpne honorarer og omkostninger inntil da.

Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom Advokatfirmaet Forsberg. Klienten og Advokatfirmaet Forsberg skal holde hverandre orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

5. Salærberegning, fakturering og ansvar for omkostninger
Med mindre annet er avtalt, vil vi normalt fakturere månedlig for utført arbeid i begynnelsen av påfølgende måned. I utgangspunktet vil vi fakturere for medgått tid. Ved endelig salærfastsettelse forbeholder vi oss likevel rett til unntaksvis å justere totalt honorar opp eller ned i forhold til medgått tid etter vårt skjønn dersom vi finner at fakturering etter medgått tid ikke vil gi et riktig nivå. Timesatsen for ansvarlig advokat vil fremgå av oppdragsbekreftelsen for oppdraget eller av avtalt pris for foregående oppdrag dersom separat oppdragsbekreftelse ikke blir sendt for det aktuelle oppdraget. Våre timesatser forøvrig oppgis på forespørsel.

Minste tidsenhet er normalt 0,25 time (15 minutter). Arbeid av kortere varighet enn hele kvarter vil normalt bli rundet av oppover til nærmeste hele kvarter. Dette inkluderer telefonsamtaler, med mindre det dreier seg om korte beskjeder pr. telefon. I tillegg til vårt salærkrav vil vi fakturere Klienten for eventuelle utlegg som vi dekker i forbindelse med utførelse av oppdraget, inkludert gebyrer, innhenting av sakkyndige uttalelser og reise- og diettkostnader m.v.

Ved søksmål kan Klienten bli pålagt helt eller delvis ansvar for motpartens saksomkostninger hvis Klienten taper saken. Dersom Klienten vinner saken, vil han som hovedregel ha krav på full dekning av sine saksomkostninger fra motparten. Når retten tilkjenner en vinnende part dekning av saksomkostninger i et søksmål, kan retten likevel begrense erstatning for saksomkostningene til det beløp retten finner det rimelig og nødvendig at motparten dekker. Uavhengig av om Klienten blir tilkjent saksomkostninger fra motparten, er Klienten ansvarlig overfor Advokatfirmaet Forsberg for betaling av all bistand og alle omkostninger som er påløpt i forbindelse med oppdraget.

Lovbestemte begrensninger i Klientens adgang til å kreve erstattet omkostninger til rettshjelp fra motparten begrenser heller ikke Advokatfirmaet Forsbergs salærkrav mot Klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Dersom salær eller omkostninger ved en feil ikke skulle bli belastet med pliktig mva, forbeholder vi oss rett til å etterfakturere mva.

6. Rettshjelp
I visse saker kan Klienten ha rett til fritt rettsråd og/eller fri sakførsel fra det offentlige eller fra forsikringsselskaper eller gjennom foreningsmedlemskap o.l. Rett til fri rettshjelp fra det offentlige følger av Lov om fri rettshjelp. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos oss eller eventuelt hos fylkesmannen. Rett til rettshjelp fra forsikringsselskaper eller foreninger o.l. følger av de vilkår som regulerer vedkommende rettshjelpsordning.

Er Klienten i tvil om han har krav på rettshjelpsdekning, oppfordres Klienten til å ta spørsmålet om rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering. En slik vurdering forutsetter at Klienter så raskt som mulig gir nødvendige opplysninger om inntekts- og formuesforhold og forsikringsdekning.

Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom Advokatfirmaet Forsbergs krav på salær og utlegg og det beløp som dekkes av rettshjelpsordningen. Advokatfirmaet Forsberg har uansett krav på dekning fra Klienten, uavhengig av om Klienten har krav på rettshjelpsdekning fra andre.

7. Opphavsrett
Advokatfirmaet Forsberg har opphavsrett til alt materiale som utarbeides i forbindelse med et oppdrag. Klienten kan bruke slikt materiale så langt det er nødvendig for å oppfylle det behov som har medført at Klienten har gitt Advokatfirmaet Forsberg oppdraget. Forøvrig har Advokatfirmaet Forsberg enerett til kopiering, mangfoldiggjøring og distribusjon av slikt materiale, men bare så langt det er tillatt etter reglene om taushetsplikt for advokater.

8. Ansvarsbegrensning
Ved ansvarsbetingende feil fra Advokatfirmaet Forsbergs og/eller den enkelte advokats side som påfører Klienten et økonomisk tap, er erstatningsansvaret til Advokatfirmaet Forsberg og/eller den enkelte ansvarlige advokat begrenset til kr. 8 mill. for hvert skadetilfelle.

Advokatfirmaet Forsbergs advokater er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet. Vår sikkerhetsstiller og forsikringsgiver for profesjonsansvarsforsikring er If Skadeforsikring.

Advokatfirmaet Forsberg og dets advokater er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste.

9. Klage og tvister
Dersom Klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres Klienten til først å ta dette opp med ansvarlig advokat. Det påklagede forhold vil deretter bli vurdert med svar til Klienten innen rimelig tid.

Er Klienten uenig i svaret på klagen, kan Klienten klage til disiplinærutvalget for Oslo krets av Den Norske Advokatforening. Klienten kan også klage direkte til disiplinærutvalget uten først å ha klaget til ansvarlig advokat eller Advokatfirmaet Forsberg. Som hovedregel gjelder det en klagefrist på seks måneder fra det tidspunkt klageren ble eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgets beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no.

Tvister knyttet til oppdrag skal avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler med Oslo tingrett som eksklusivt verneting.

10. Revisjon av Oppdragsbetingelsene
Oppdragsbetingelsene vil bli revidert ved behov. Endringer til ugunst for Klienten som ikke er nødvendige på grunn av ufravikelig lovgivning, kan først gjøres gjeldende etter to ukers varsel.

Oslo, 17. mars 2017